నిత్య గాయాల నది కథల సంపుటి

దాస్‌ కాపిటల్‌ను చదవడం ప్రారంభించాను. అందులోని పదాలు, వాక్యాలు అర్థమవుతున్నకొద్దీ, అక్షరాలు నేలజారడం ప్రారంభమయ్యాయి. కొద్దిసేపటి తరువాత అవి మనుషులుగా మొలకెత్తడం గమనించాను. క్రమంగా ఎదిగి... ఎదిగిన మనుషులు సమూహాలు, సమూహాలుగా గది తలుపులు తెరుచుకొని జనంలో కలవడం మొదలుపెట్టారు. భయంవేసి పుస్తకం చదవడం ఆపాను.
బెజ్జారపు రవీందర్‌ (నిత్యగాయాల నది)
బెజ్జారపు రవీందర్‌
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
110
ప్రతులకు: 
9491046104