పాటకు పాదాబివందనం

కొత్త పదాలను సమకూర్చడంలో, వాటిని అన్వయంగా ప్రయోగించడంలో భూమన్న దిట్ట అని పాటలు విన్న, చదివిన తర్వాత తెలుస్తుంది. బంతి పువ్వుల బంగారు వన్నెలను పాటల తోట నిండా పూయించాడు. స్వతంత్ర దేశంలో నిశీధి నీడలు కమ్ముతుంటే, ఆరుపదుల అంటరాని వసంతాలు వెంటాడుతుంటే ఈ రచయిత పాటనే నమ్ముకున్నాడు. పోటీగా నిలబెట్టాడు. ఆశయాల తోవకు దివిటీగా ఎత్తిపట్టాడు. 
డా|| సి. కాశీం
తోటపల్లి
వెల: 
రూ 20
పేజీలు: 
45
ప్రతులకు: 
9963859920