కాశీబుగ్గ కథలు

ఇటువంటి కథలు మళ్లీమళ్లీ మనం చదవక తప్పదు. ఇటువంటి కథల్ని మనకోసం రచయితలు మళ్లీమళ్లీ రాయకతప్పదు. అన్నిటికన్నా ముందు ఈ కథల ప్రయోజనం, జీవితం మనమనుకున్నంత సజావుగా లేదని చెప్పటమే. సజావుగాలేదని మనకు తెలిసినా, ఎక్కడోమనం మనల్ని నమ్మించుకుంటూ మభ్యపెట్టుకుంటూ ఉన్నాంకాబట్టి, ఈ కథల లక్ష్యం మనల్ని మన భ్రమాన్వితసుఖం నుంచి బయటపడేయటమే.
వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ఈతకోట సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
122
ప్రతులకు: 
9440529785