ఖండిత స్వప్నాలు కవిత్వం

నిజ జీవితంలో, చుట్టూ సమాజంలో ఏది కొరవడిందో ఏది దొరకదో - దాన్ని అన్వేషించటం - పురాణ ప్రతీకల్తో ఆవిష్కరించటం- డా|| లివింగ్‌స్టన్‌ మూడు కవిత్వ పుస్తకాల్లో ఒక శినీలిళీలి- వుంది. ఒక అంతస్సూత్రం వుంది. ఒక ఆగ్రహం వుంది, ఒక సంయమనం వుంది. తనదయిన వ్యక్తీకరణ వుంది. తన పరిభాష, తన కవిత్వ పరిభాష తను సృష్టించుకుంటూ పోతున్నాడు.  
శివారెడ్డి

డా||కొండెపోగు బి.డేవిడ్‌ లివింగ్‌స్టన్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
151
ప్రతులకు: 
9440211120