ఆదివిష్ణు కథానికలు

ఈ కథానికలు చదివితే మీకే అర్థమవుతుంది. ఆ రోజుల్లో రచయితగా ఆయన్ని మేమంతా అంతగా ఎందుకు అభిమానించేవాళ్ళమా అని! రచయితగా ఆదివిష్ణుగారి ప్రత్యేకత ఆదివిష్ణుగారిదే! ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికి నేనెవర్ని? అందుకే చదవండి... ఆయన కథానికలే చెబుతాయి, అవి ఎంత ప్రత్యేకమైనవో. చిన్న చిన్న వాక్యాలతో కథని ఎలా పరుగెత్తించవచ్చో, కథని ఆసక్తితో చదివించేలా ఎలా మలచవచ్చో...
వేదగిరి రాంబాబు

ఆదివిష్ణు
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
388
ప్రతులకు: 
9391343916