స్వావలంబన కవిత్వం

డా|| ఏ.ఎస్‌. రావు గారి ప్రేరణలను, సామాజిక అంశాలను భూమికలుగా రూపొందించుకొని, ఇ.సి.ఐ.యల్‌. కవులు, రచయితలు, ఇ.సి.ఐ.యల్‌. సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో నిరంతరాయంగా 7 సంవత్సరాలుగా రచనల సంకలనం ప్రచురించి, ప్రజల ముందుకు తీసుకురావటం అదర్శనీయం.
వి.ఎస్‌.బి. బాబు

ఇ.సి.ఐ.ఎల్‌. ఉద్యోగుల రచనల సంకలనం
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
144
ప్రతులకు: 
9490098660