నూతన పరిచయం కవితం

మనిషిని మనిషే
గుర్తుపట్టని సందర్భంలో
మనిషికి మనిషి దూరమైన కాలంలో
మనిషిని మనిషి
పట్టించుకోని సమయంలో
మనిషిని మనిషికి
పరిచయం చేయాలన్న ప్రేమతో...
ఈ 'నూతన పరిచయం'.
ఆశారాజు

ఆశారాజు
వెల: 
రూ 90
పేజీలు: 
109
ప్రతులకు: 
9392302245