నయనం ఆలపించిన రాగం కథలు

కథ మనిషి చైతన్యపరంగా ఉన్నస్థితి నుంచీ ఉన్నతస్థితికి పయనించేందుకు దోహదపడాలి. ఈ లక్ష్య సాధనకు - అటు వస్తువునీ, ఇటు శిల్పాన్నీ కథకుడు తన రచనలో సమన్యయించుకోగలగాలి. రచనపట్ల ఆరాధనా భావం, అధ్యయనశీలం కలిగిన సాహిత్య ప్రకాశ్‌కి ఈ అంశాలపై శ్రద్ద వున్నదనే ఈ సంపుటిలోని కథలు మనకు నమ్మకం కలిగిస్తున్నాయి.
విహారి

సాహిత్యప్రకాశ్‌
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
131
ప్రతులకు: 
9492530542