వాయుగానం

ఇది అందరూ వ్రాసే వచన కావ్యం వంటిది కాదు. దీని పంథాయే నూత్నం. విషయమే నూత్నం. విశ్లేషణమే నూత్నం. ఆధునిక ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఇది అతి నూత్న కావ్యం. ఇది చరిత్ర మానవ పరిణామం వివరిస్తుంది. ప్రపంచ దేశాల స్థితిగతులు, పరిస్థితులు తెలిపింది.
ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్‌

తాళ్ళూరి లాబెన్‌బాబు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
152
ప్రతులకు: 
9290490845