శ్రీలత కథలు - పరిశీలన

డా|| స్వతంత్రబాబు శ్రీలత కథల్లోని అన్ని అంశాలను చక్కగా వివిధ అధ్యాయాల్లో విశ్లేషించారు. శ్రీలత జీవనరేఖలు, ఇతివృత్తం, పాత్రచిత్రణ, సాంఘిక సాంస్కృతిక అంశాలు, భాషా విశేషాలను కక్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సఫలీకృతుడయ్యాడు.- ఆచార్య పి. నరసింహారెడ్డి

- డా|| కోడూరు స్వతంత్రబాబు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
252
ప్రతులకు: 
9440314367