వెంకటగిరి సంస్థాన చరిత్ర- సాహిత్యం

లోతైన పరిశోధన గ్రంథం యిది. ఈ గ్రంథప్రాచుర్యాన్ని రెండు పార్శ్వాల్లో చూడాలి. ఒకటి, యిది సాహిత్య పరిశోధనా ప్రక్రియకే పరిమితం కాకపోవడం, రెండవ అంశం, వెంకటగిరి సంస్థానచరిత్ర నేపథ్యంగా, రాజకీయ పరిణామాలకే పరిమితం కాకుండా, సమాజంలో సమాంతరంగా చోటుచేసుకొంటున్న మార్పులతో మేళవించి, సాహిత్యసృష్టిని పరికించడం యిందులోని ప్రత్యేకత.- వకుళాభరణం రామకృష్ణ

- డాక్టర్‌ కాళిదాసు పురుషోత్తం
వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
390
ప్రతులకు: 
919247564044