చికాగోలో నానమ్మ

గ్రామాలను రచనా కేంద్రాలుగా చేసుకుని రాములు రాసిన ఈ కథల్లో సన్నివేశాలన్నీ రోజూ జరుగుతున్నవే. వాటిని తన మనసుకెక్కించుకుని, చిన్న చిన్న కథలుగా మలచుకొని, కథనంలో నేటివిటీ నిలుపుకొని, అవసరమైనప్పుడు స్థానిక మాండలిక భాషను పొదుగుకొని రచయిత చూపిన నేర్పును మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. ఆ కథల్లో కలిసిపోకుండా ఉండలేము.- డా. సి. నారాయణరెడ్డి

- బి.ఎస్‌. రాములు కథలు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
220
ప్రతులకు: 
8331966987