బుగాడ

తను, తన చుట్టూ అల్లుకుని వున్న మనుషులు మాట్లాడే సజీవ మాండలీకంలో రాసిన కథలు ఇవి. ఈ సంపుటిలో ఉన్న మొత్తం 16 కథలూ కూడా తెలంగాణాలోని తన ప్రాంతపు మాండలీకంతో మమేకమై రాసారు భూతం ముత్యాలు. మట్టి మనుషుల జీవితాలు పచ్చి పచ్చిగా మాండలీకపు సొంపుతో పాఠకుడి మనసును గాఢంగా హత్తుకుంటాయి.

- భూతం ముత్యాలు
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9490437978