అమ్మ కథలు

తనదైన వ్యక్తిత్వంగల ఉమాదేవి కథలన్నింటిలో స్త్రీ మూర్తులే కథా నాయికలు. వాళ్ళు స్వాభిమానం, ఆత్మ నిబ్బరత, తనదైనా వ్యక్తిత్వం, అభిప్రాయాలు కలిగిన వాళ్ళు. ఒకరి చేతిలో నలిగేవాళ్ళు కారు. ఒకరి పంచన దీనంగా బతికేవాళ్ళు కారు. ఒకరికి భావదాస్యం చేసేవాళ్ళు కారు. అంత బలంగా స్త్రీ పాత్రలను చిత్రించి సమాజంలో స్త్రీలు ఈ విధంగా ఉండాలని ఉమాదేవి తన కథలలో ప్రబోధించింది.- ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి

- సమ్మెట ఉమాదేవి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
190
ప్రతులకు: 
9849406722