కార్టూన్లు - 2

ఈ చిరు గ్రంథంలో కొన్ని కార్టూనులను సమాజానికి అర్పిస్తున్నాడు. అవి నవ్వించడమే కాదు, ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. సమాజంలోని చెడుగులను కడిగేస్తున్నాయి. రోగులకు తియ్యటి మందుతో చికిత్స చేస్తుంటాయి. సమాజంలోని అలవాట్లను, ఆలోచనలను శుద్ధి చేస్తున్నాడు. చలపాక సామాజిక వైద్యుడు.- టీ.వీ.

- చలపాక ప్రకాష్‌
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
55
ప్రతులకు: 
9247475975