కొల్లేటి జాడలు

కుటుంబరావుగారు మంచి సినిమాలు తీశారు. ఆ మాధ్యమం పట్ల ఆయనకి గాఢమైన ఆసక్తి ఉంది. అందుకే ఆ దృశ్య విభజన, దృశ్యమాలిక మనకి ప్రత్యక్షమై దోనెలో కూచుని కొల్లేటిలో తిరుగుతున్న అనుభూతిని కలగచేస్తున్నాయి. మంచి సినిమా చూసిన కొన్ని రోజుల వరకూ ఆ దృశ్యాలు మనలోనే ఉంటాయి. ఈ నవల ముగించిన కొన్ని రోజుల వరకూ కొల్లేటి దృశ్యాలు మనసుని కమ్ముకుంటాయి. కమ్ముకోవడం ఎందుకంటే కొల్లేరు ఒక జీవావరణ, జీవన, పాలనాపరమైన విషాదం ఇప్పుడు.- తల్లావఝల పతంజలి శాస్త్రి

- అక్కినేని కుటుంబరావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
221
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపుల్లో