శివారెడ్డి పీఠికలు

వారి ముందుమాటలు చదివినప్పుడు ఇంతటి అద్భుత వచనం ఎలా రాయగలుగుతున్నారనిపించేది. కానీ శివారెడ్డిలోని గొప్ప కవిని గురించే తప్ప వారిలోని సృజనాత్మకమైన వచన రచయిత గురించి ఎవరూ పెద్దగా మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు. అంతేగాక భిన్నకాలాల్లో వారు రాసిన ముందుమాటలు వారి వచన శైలినే గాక, ఆయా కాలాల సామాజిక, సాహిత్యచరిత్రని రికార్డు చేసే విలక్షణ సంపద కదా అనిపించింది.-  గుడిపాటి

సంపాదకులు: పెన్నా శివరామకృష్ణ, గుడిపాటి
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
500
ప్రతులకు: 
040-23244088