విషాద వర్ణం (కవితా సంపుటి)

ఆకాశం నిలువెత్తు మోసంగాక/ మరేమిటి?/ నెత్తిమీద నీలి గుడారంలా బడాయి/ తీరా తాకి చూస్తే/ వేళ్ళకంటుకునే/ అనంత శూన్యం/ చంద్రుడూ అంతే/ పండిన మామిడి పండులా/ మబ్బుల కొమ్మల చివర్ల/ వేలాడుతుంటాడా/ కోసుకోబోతేనే/ కినిసి అంబరానికి అతుకైపోతాడు/.../- సలీం

- సలీం
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
94
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపుల్లో