సముద్రమంత... చెమట చుక్క ( కవిత్వం)

ఏముందిందులో అనిపించే కవిత్వం ఎందరో రాస్తుంటారు. ఏదో... వుందిందులో... అని ఆలోచింపజేసే కవిత్వం రాయగలిగేది మాత్రం కొందరే. ఆ కొందరిలో ఈ కవి చోటు చేసుకోగలడనిపిస్తుంది ఈ కవితలు చదివితే. అందరూ చూడలేని భిన్న కోణాలను తాను దర్శించి మనముందు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాడీ కవి.- గంటేడ గౌరునాయుడు

- మొయిద శ్రీనివాసరావు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
95
ప్రతులకు: 
9908256267