నవ్వుల చిల్లర విసిరి ...

చందలూరి నారాయణ రావు
97044 37247

వాడెళ్ళి చాలాసేపైనా
ఖరీదైన వాసన దర్పం చూపుతునే ఉంది
మాటల అత్తరు వీస్తూనే ఉంది
వాడి పలుకు మెరుపునకు
కళ్ళు కాస్త తేరుకున్నా
స్పర్శ లేక మనసుకు మాత్రం నీరసంగా ఉంది

ఎదిగాడని మాటగాని బుద్ధి కురచగా
చూపే మర్యాద మరుగుజ్జుగా
వంకర చూపులు, వేడి మాటలు
అన్ని హుదా మాటున లోపాలే!

కారులో వచ్చాడని గుమిగూడిన జనాన్ని
కోటు హుందాతనం లాఠీలా నెట్టినట్లే ఉంది
మనోడనే రుచి మనసుకు లేకపోగా
చప్పని చూపులతో
నవ్వుల చిల్లర విసిరిన చేతులను చూసి
గొంతుకు మంటెక్కింది

తళుక్కుమనే మెరిసే మాట నాడిని బట్టి
డబ్బు కరిచిన మనోడు మనోడు కాలేడని

వెళ్ళస్తానని అనే వాడనేలోపలే
వీధి వీధిని పొలిమేర దాకా
డబ్బుకంపును కడిగేసుకుంది పల్లె సువాసన...!