ఆ ఉదయం రావాలి!

బి.బి.టి సుందరతేజ
83095 14802

ఆ ఉదయం రావాలి
వేలాది రాతిరుల చీకట్లను చీల్చడానికి
వందల తరాల నిస్తేజాన్ని వదిలించడానికి
ఒక మహా ఉదయం రావాలి..

మనిషితనం తెలియని రాతియుగం వైపుకి
ప్రయాణం కడుతున్న వర్తమానపు అమానుష దృష్టికోణాన్ని
అణచివేయడానికి ప్రళయకాంతిని ప్రసవించే
ఒక ప్రచండ ఉదయం రావాలి

ఆటవిక దారుల్లోకి దిగజరిపోతున్న
అవివేక జనవాహినికి జ్ఞాన నేత్రాలు తెరిపించడానికి
అరుణచేతనను వెదజల్లే
ఒక అసమాన ఉదయం రావాలి..
జడత్వాన్ని, మూఢత్వాన్ని నెత్తిన పెట్టుకొని
విలువల వలువలు విప్పుకు నడుస్తున్న
అర్ధనగ సమాజానికి
హద్దులు నిర్ణయించే ఒక కఠోర ఉదయం రావాలి..

చీకటిరంగుని పూసుకున్న మానవ మెదళ్ళలో
అక్షర కిరణాలు నింపే
ఒక క్రాంతివర్ణపు భాస్వర ఉదయం రావాలి
జాతి నరాల నిండా పేరుకుపోయిన
అధోముఖ భావజాలాన్ని చెదరగొట్టి సంస్కరించే
ఒక మహాభ్యుదయం రావాలి..
ఆ ఉదయం రావాలి..
వెలుగు విస్ఫోటనమవ్వాలి..