వర్చువల్‌ ప్రపంచం

జంధ్యాల రఘుబాబు
98497 53298
ప్రపంచమో కుగ్రామం
అయిపోయిందని తెలుసు
ఇంకా కుంచించుకుపోయి
ప్రపంచం నా ఇల్లయిపోయింది
కృష్ణపక్ష చంద్రుడిలా
అది తన పరిమాణాన్ని
ఇంకా కృశింపజేసుకొని
ఓ సెల్‌ ఫోనైపోయి
నా చేతిలో ఇమిడిపోయింది

చిన్నప్పుడు నన్ను ఊయల్లో
అమ్మ సుతారంగా ఊపుతున్నప్పుడు
అదే ప్రపంచమనుకోలేదూ!
అంతే తరువాత ఒక్కొక్కటిగా
తెలుస్తూ వస్తున్నాయి
వస్తున్నట్టు తెలుపుతున్నాయి

ఇప్పుడు ...
కాలు కదపనివ్వక
కాలాన్ని కొనసాగించమని
ఓ వైరసు ఆదేశించింది మరి
ఇక నేను నివసించే లోకం
వర్చువల్‌ ప్రపంచమని
ఓ పక్క మనుషుల మధ్య
దూరాన్ని పెంచుతూనే
మిమ్మల్ని దగ్గర చేశానంటూ
చిన్ని తెర కదిలే బొమ్మల్ని
చూడండంటూ విచ్చుకుంది
జీవితాల్ని కుంచింపజేస్తూ ...

సమాంతరమైన కాంతిరేఖలల్లే
అందరూ తనకు సమానమనే
ఈ అసమర్ధ అసంబద్ధ ప్రపంచం
వివక్షల్ని తన కుత్సితమైన
మాయలతో మాయాజాలాలతో
అలవోకగా మనపై రుద్దేసి
మహమ్మారి సాకు చూపి
మహా మాయాట ఆడుతోంది
మాయమాటలు చెబుతోంది
కారుణ్యమే లేని మనసులతో
కార్పణ్యం నిండిన లోకం
కాల్పనిక జగత్తునంటూ
కార్చిచ్చు రేపుతోంది!