రాయక్క మాన్యమ్‌ దళిత మహిళల కతలు

తెిలంగాణా దళిత స్త్రీల శ్రమ జీవితాలను, అణచివేతలపై వారి ప్రతిఘటనలను, న్యాయం, సహోదరత్వం సమానత్వాల కోసం వారు చేస్తున్న పోరాటాలను జీవంతో నడుస్తున్న బొమ్మలుగా రచయిత్రి ఈ కథల్లో ఆవిష్కరించిన తీరు అభినందించదగినది.- కన్వీనర్‌, దండోరా ప్రచురణలు

జూపాక సుభద్ర
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9441091305, 994831167