అవిశ్రాంతి మూర్తికి అక్షరాభిషేకం

'కనురెప్పల మీద వాలిన నమ్మకమైన కల'గా కవిత్వంతో మమేకమైన 58 ఏళ్ల జీవితంలో 31 సంవత్సరాల అధ్యాపకవృత్తి నిబద్ధత, మూడున్నర థాబ్ద్దాల కవిత్వ నేపథ్యం, రెండున్నర థాబ్దాల అవార్డు చరిత్ర రాధేయ సొంతం. అందుకే ఈ అభినందన సంచికాసుమాహారం.- వి.చంథ్రేఖర్‌ శాస్త్రి

అభినందన సంచిక
వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
178
ప్రతులకు: 
9985171411